Hướng dẫn thêm trang liên hệ vào trong Blogger

Thông thường thì khi tạo blog thì bạn sẽ không có trang liên hệ, mà phần liên hệ t…