DMCA

    WixLog.xyz tuân thủ Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên WixLog.xyz hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.
    Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

        • Cung cấp bằng chứng về việc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
        • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
        • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm WixLog.Xyz.
        • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
        • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
        • Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là bị vi phạm.
Thông báo quan trọng: Trang web này chỉ chứa các liên kết tải xuống từ các trang web của bên thứ ba bởi những người dùng cá nhân được cung cấp miễn phí trên khắp internet. Chúng tôi không liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các trang web của bên thứ ba đó cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Tất cả nội dung là bản quyền của chủ sở. Chúng tôi không có bất kỳ sự bảo đảm các nội dung trên WixLog.Xyz.

Gửi thông báo vi phạm đến địa chỉ email này: baovietktht@gmail.com và cho chúng tôi tối đa 72 giờ để xử lý thông báo của bạn. Nếu chúng tôi thấy khiếu nại của bạn là hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó sau 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
    WixLog.Xyz is in compliance the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property laws. If your copyrighted material has been posted on WixLog.Xyz or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section.
    The following elements must be included in your copyright infringement claim:

        • Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
        • Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address.
        • You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in WixLog.Xyz search results.
        • A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
        • A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
        • Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.
Important notice: This site only contains download links from third party sites by individual users which are freely available on all over the internet. we are not affiliated in any way with those third party sites nor responsible for their content. All content is copyright of their respective owners. We are not take any guarantee of the content on WixLog.Xyz.

Send the infringement notice to this email address: baovietktht@gmail.com and give us up to 72 hours to take action on your notice. If we found your claim legal we will remove the content in 72 hours of receiving notice.