Thêm code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger

Thêm code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger
Thêm code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger

Nguyên lý hoạt động của Code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogspot/blogger là load từ feed
Các bạn chỉ cần copy code > paste vào vị trí cần hiện thôi. có thể tạo wiget , hoặc cho vào templant đều dc nhé
Code giống với Wixlog.xyz

<div style="padding:10px;">Hiện tại WixLog.Xyz
Có <span id='allPostshotrofm1'></span> Toppic
Có <span id='allCommentshotrofm1'></span> Comment</div> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ function allPostshotrofm(json){document.getElementById('allPostshotrofm1').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t}; function allCommentshotrofm(json){document.getElementById('allCommentshotrofm1').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t}; document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=allPostshotrofm\"><\/script><script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=allCommentshotrofm\"><\/script>'); //]]> </script>
Hoặc các bạn có thể sử dụng một trong số dưới đây

Loại 1: Hiển thị tổng số bài viết của blogspot/blogger


<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write('<left>Tổng số bài viết:<b>' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10)
+ '</b></center>');}</script>
<script src="https://www.wixlog.xyz/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script>

Loại 2: Hiển thị tổng số bình luận của blogspot/blogger


<script style="text/javascript">
function numberOfComments(json) {
document.write('<left>Tổng số bình luận: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t +
'</b></center>');}</script>
<script src="https://www.wixlog.xyz/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script>

Loại 3: Hiển thị tổng số trang tĩnh (Page) của blogspot/blogger


<script style="text/javascript">
function numberOfPages(json) {
document.write('<left>Tổng số trang tĩnh: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t +
'</b></center>');}</script>
<script src="https://www.wixlog.xyz/feeds/pages/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPages"></script>

Loại 4: Hiển thị tổng số bài viết của một nhãn (Label) bất kì của blogspot/blogger


<script style="text/javascript">
function numberOfLabelPosts(json) {
document.write('<left>Tổng số bài viết của nhãn: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t +
'</b></center>');}</script>
<script src="https://www.wixlog.xyz/feeds/posts/default/-/Blogger?alt=json-in-script&callback=numberOfLabelPosts"></script>

Để code hoạt động, các bạn có thể chèn vào một vị trí nào đó trong template hoặc truy cập Thử mã HTML để xem kết quả.

Thay https://www.wixlog.xyz bằng địa chỉ blog bạn muốn hiển thị
Thay Blogger bằng nhãn bạn muốn hiển thị