Hướng dẫn thêm trang liên hệ vào trong Blogger


    Thông thường thì khi tạo blog thì bạn sẽ không có trang liên hệ, mà phần liên hệ thì vô cùng quan trọng cho blog của bạn, vì nếu cần người ta sẽ liên hệ với bạn, vì thế cần một trang liên hệ cho blogspot.

    Hiện tại có nhiều cách để tạo một trang liên hệ tuy nhiên ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách dễ nhất để làm.


Bước 1: Thêm code trang liên hệ


Sao chép mã sau và dán vào chế độ xem HTML trang tĩnh của bạn

<div id='ContactForm153' class='ContactForm'>
  <div class="contact-form-widget">
   <div class="form">
      <orm name="contact-form">
       <input id="ContactForm153_contact-form-name" class="contact-form-name uk-input" name="name"
        placeholder="Name" type="text" value="">
        <input id="ContactForm153_contact-form-email" class="contact-form-email uk-input"
        name="email" placeholder="Email *" type="text" value="">
        <textarea id="ContactForm153_contact-form-email-message" class="contact-form-email-message uk-textarea"
        name="email-message" placeholder="Message *" rows="5"></textarea>
        <input id="ContactForm153_contact-form-submit" class="contact-form-button contact-form-button-submit"
        type="button" value="Send">
       <div class="contact-form-message-box">
          <p id="ContactForm153_contact-form-error-message" class="contact-form-error-message"></p>
          <p id="ContactForm153_contact-form-success-message" class="contact-form-success-message"></p>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
(function () {
  var Bid = "000000000000000";
  document.addEventListener(
    "DOMContentLoaded",
    function () {
      _WidgetManager._RegisterWidget(
        "_ContactFormView",
        new _WidgetInfo(
          "ContactForm153",
          "sidenav_section",
          document
          .getElementById(
            "ContactForm153"
          ), {
            contactFormMessageSendingMsg: "Sending...",
            contactFormMessageSentMsg: "Your message has been sent.",
            contactFormMessageNotSentMsg: "Message could not be sent. Please try again later.",
            contactFormInvalidEmailMsg: "A valid email address is required.",
            contactFormEmptyMessageMsg: "Message field cannot be empty.",
            title: "Contact Form",
            blogId: Bid,
            contactFormNameMsg: "Name",
            contactFormEmailMsg: "Email",
            contactFormMessageMsg: "Message",
            contactFormSendMsg: "Send",
            submitUrl: "https://www.blogger.com/contact-form.do"
          },
          "displayModeFull"
        ))
    })
})();

</script>

Demo

Bước 2: Thêm ID Blog của bạn

Thay đổi 000000000000000 trong mã bằng số id blog của bạn mà bạn có thể tìm thấy trong liên kết của trang tổng quan blog của mình, sau đó xuất bản nó. Chúc các bạn thành công